Menu Zamknij

Jednostki OSP

Jednostki OSP powiatu nakielskiego odgrywają bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu ochrony przeciwpożarowej na jego terenie. Często wspomagają Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą w Nakle i w Szubinie przy różnego rodzaju działaniach oraz są siłami tzw. “pierwszego rzutu”, na odległych od JRG terenach powiatu, dzięki czemu działania ratowniczo – gaśnicze mogą zostać podjęte zanim do miejsca zdarzenia dojedzie jednostka zawodowa.

Terenem działania jednostek OSP są miejscowości będące ich siedzibą, a jednostek należących do KSRG – teren całego powiatu. Swoją działalność Ochotnicze Straże Pożarne opierają na społecznej pracy jej członków czynnych, wspierających i honorowych oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych. Dzięki szkoleniom i ćwiczeniom organizowanym przez Państwową Straż Pożarną przy współpracy organów administracji terenowej mogą podnosić swój poziom wyszkolenia.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej współpracuje z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi poprzez:

  • prowadzenie szkoleń członków OSP,
  • organizowanie i współorganizowanie ćwiczeń pożarniczych, zawodów sportowo-pożarniczych, pokazów, uroczystości, Turnieju Wiedzy Pożarniczej i pomoc w organizacji oraz przeprowadzaniu ćwiczeń na obiektach,
  • doradztwo techniczne i pomoc przy drobnych pracach remontowo-naprawczych,
  • nadzór nad sposobem wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa przez jednostki należące do KSRG,
  • udział w walnych zebraniach sprawozdawczych,
  • udział w posiedzeniach Zarządów Gminnych OSP,
  • dysponowanie do działań ratowniczo-gaśniczych.